Terug
Gepubliceerd op 28/02/2024

Besluit  Gemeenteraad

ma 26/02/2024 - 20:00

Wijziging algemeen politiereglement

Aanwezig: Arne De Brabandere, Voorzitter
Frederik Demeyere, Burgemeester
Frederik Sap, Julie Misplon, Myriam Debergh, Schepenen
Dimitri Carpentier, Toegevoegd schepen (Voorzitter BCSD)
Gabriel Deruyter, Lies Colpaert, Rik Vanwildemeersch, Tomas De Meyer, Kristof Pillaert, Jan Lokere, Liesbet Casteleyn, Lode Vandenbussche, Els Werbrouck, Johan Vanneste, Pascal Maes, Chiron Potié, Sandra Meersseman, Stephan Wydooghe, Jeroen Decorte, Gemeenteraadsleden
Filip Van Eeckhout, Algemeen directeur

Voorgesteld wordt om de wijzigingen aan het gemeenschappelijk gedeelte en het specifiek gedeelte van het politiereglement goed te keuren zoals in bijlage gevoegd.

Beslissing: éénparig goedgekeurd

Regelgeving

Gelet op de artikelen 119, 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 en latere wijzigingen;

Gelet op de artikelen 285 tot en met 289 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op de wet van 19 juli 2013 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade;

Gelet op het Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI ‘Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen’;

Gelet op het KB van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen;

Feiten, context

Gezien het politiereglement een dynamisch instrument is, wordt een jaarlijkse actualisatie doorgevoerd;

Deze actualisatie wordt op aangeven van de gemeentelijke diensten voorbereid door het redactiecomité politiereglement. Het redactiecomité bestaat uit de sanctionerend ambtenaren (Didier Pillaert, Anton Jacobus en Filip Van Eeckhout), de juristen (Tom Vanblaere en David Demeestere) en de coördinator integrale veiligheid (Tineke Verduyn);

In volgende hoofdstukken van het gemeenschappelijk gedeelte van het politiereglement worden wijzigingen aangebracht:

 • Hoofdstuk 2 Maatregelen van veiligheid, orde, netheid en gezondheid
  • Afdeling 2.6 Vuur maken, artikel 2.6.2 : diverse verfijningen
  • Afdeling 2.11 Bestrijding van de geluidshinder, invoering van artikel 2.11.19 : Het is verboden voor uitbaters van een horecazaak of traiteurszaak om door de afzuiginstallaties voor het afzuigen van afgassen uit een keuken abnormale geluidshinder te veroorzaken.
  • Afdeling 2.12 Bestrijding van geurhinder of abnormale hinder : invoegen artikel 2.12.3 : regeling afgassen
  • Afdeling 2.14 Uitbating van horeca en organisatie evenementen: mogelijkheid voor het College van Burgemeester en Schepenen om bijkomende voorwaarden op te leggen in een horeca-vergunning wordt structureel ingebouwd
  • Afdeling 2.15 Markten, artikel 2.5.1 : “parkeerverbodstekens“ vervangen door “verkeerstekens“
 • Hoofdstuk 7 Gemengde inbreuken : invoeren van artikel 7.3 : Indien het parket geen vervolging instelt  zijn de inbreuken op artikel 18 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening voor wat betreft de  voorafgaande vergunning die kan worden opgelegd bij gemeentelijk reglement strafbaar met administratieve sancties zoals bepaald  in het algemeen reglement op de administratieve sancties
 • Hoofdstuk 8 Stilstaan en Parkeren : invoeren van artikel 8.3 : In overeenstemming met art 3.3° van de wet van 24 juni 2013 en  het protocol met de Procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen worden “overtredingen van de bepalingen betreffende  verkeersborden F111, gestraft met de administratieve geldboetes zoals voorzien in het Koninklijk besluit (art 4 §4 van de wet van 24 juni 2013).

De inwerkingtreding van de wijzigingen in het algemene gedeelte is onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door de gemeenteraden van Izegem en Roeselare;

In volgende hoofdstukken van het specifiek gedeelte van het politiereglement worden wijzigingen aangebracht:

 • Hoofdstuk 1 : Algemeen reglement op de administratieve sancties : implementatie van de wijzigingen aan de GAS-wetgeving en het protocol met Parket West-Vlaanderen
 • Hoofdstuk 12 : Invoeren van de administratieve verordening betreffende nachtwinkels, shisha-bars en private bureaus voor telecommunicatie

Overwegende dat er geen financiële gevolgen zijn;

Publieke stemming
Aanwezig: Arne De Brabandere, Frederik Demeyere, Frederik Sap, Julie Misplon, Myriam Debergh, Dimitri Carpentier, Gabriel Deruyter, Lies Colpaert, Rik Vanwildemeersch, Tomas De Meyer, Kristof Pillaert, Jan Lokere, Liesbet Casteleyn, Lode Vandenbussche, Els Werbrouck, Johan Vanneste, Pascal Maes, Chiron Potié, Sandra Meersseman, Stephan Wydooghe, Jeroen Decorte, Filip Van Eeckhout
Voorstanders: Arne De Brabandere, Frederik Demeyere, Frederik Sap, Julie Misplon, Myriam Debergh, Dimitri Carpentier, Gabriel Deruyter, Lies Colpaert, Rik Vanwildemeersch, Tomas De Meyer, Kristof Pillaert, Jan Lokere, Liesbet Casteleyn, Lode Vandenbussche, Els Werbrouck, Johan Vanneste, Pascal Maes, Chiron Potié, Sandra Meersseman, Stephan Wydooghe, Jeroen Decorte
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

 

éénparig

Artikel 1: De wijzigingen aan het gemeenschappelijk gedeelte en het specifiek gedeelte van het politiereglement worden goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.

Art. 2: Het protocol met het parket West-Vlaanderen wordt goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.